Woning tekort starters en midden inkomens 4 november 2020 -Dutch housing conditions - for starters and middle income

Dutch parlement preliminary parlement hearing. - Dutch Housing Crisis.

Large groups of Dutch people have little or no access to a home in the current housing crisis.

Mensen maken zich grote zorgen. Kunnen mijn kinderen wel een betaalbare woning vinden na hun studie? Als ik in de stad werk, kan ik de huur daar wel betalen of een huis kopen?
Deze zorgen zijn terecht. Er is in Nederland sprake van een groot woningtekort. Vooral voor starters en middeninkomens is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. 

De behoefte aan betaalbare, duurzame en passende woningen is groot in Nederland. Zeker bij de groep starters en middeninkomens zijn de mogelijkheden om toe te treden tot de woningmarkt beperkt. Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, zo’n 4.2% van de totale woningvoorraad. 

Tot 2030 zijn zeker 845.000 woningen nodig om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Zowel op de huur- als de koopmarkt blijkt het lastig te zijn voor starters en middeninkomens om een passende woning te vinden. Om het woningtekort voor te verminderen, zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk.

Het kabinet stelt voor om enerzijds meer woningen te bouwen (met name sociale- en middenhuurwoningen) en anderzijds om de maximale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning te verhogen voor gezinnen en te verlagen voor alleenstaanden.

Welke consequenties heeft dit voor starters en middeninkomens? Voor beginnende leraren, verpleegkundigen en agenten, of juist senioren? Moeten er niet ook meer koopwoningen worden gebouwd? En op welke locaties? Hoe wordt er gekeken naar het voorstel van het kabinet? Moet de inkomensafhankelijke huurverhoging verder worden verbeterd?

Om op die vragen antwoord te krijgen, spreekt de commissie met diverse experts.

Programma rondetafelgesprek woningtekort starters en middeninkomens 

Blok 1: Huurders en kopers 10.00-10.40 uur -Zeno Winkels (Woonbond) -Karsten Klein (Vereniging Eigen Huis) 

Blok 2: Verhuurders 10.50-11.30 uur -Martin van Rijn (Aedes) -Laurens van Noort (Vastgoedbelang) 

Blok 3: Bouwers en verkopers 11.40-12.20 uur -Maxime Verhagen (Bouwend NL) -Lana Goutsmits Gerssen (NVM) 

Blok 4: Experts 12.30-13.10 uur -Taco van Hoek (EIB) -Stefan Groot (CPB) Public Affairs Meer bouwen kan alleen als er meer grond beschikbaar komt. Lokaal moeten partijen kijken welk type woningen nodig zijn en welke bouwplannen daarbij passen. De praktijk laat zien dat daar meer landelijke regie bij nodig is. Een terugkeer van het ministerie van VROM, zoals de Kamer in een motie vroeg, kan helpen. Andere kijk op woningmarkt


 Het is nodig dat de kijk op de woningmarkt verandert. Mensen met een (laag) middeninkomen zouden bij de doelgroep van de corporaties moeten horen. De aanpassing van de inkomensgrens is hierbij een eerste stap, maar is onvoldoende voor met name gezinnen. Voor hen zou de inkomensgrens hoger moeten liggen. De verlaging voor alleenstaanden is onwenselijk, omdat zij zelf geen betaalbare koop- of particuliere huurwoning kunnen vinden.

De indexatie van de inkomensgrens is bovendien al jaren lager dan de feitelijke inkomensgroei, waardoor steeds minder mensen binnen de doelgroep van sociale huur vallen. Een correctie is hard nodig. 200.000 huishoudens komen sindsdien niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl zij in andere segmenten van de woningmarkt nauwelijks terecht kunnen. 

Lokaal maatwerk In gebieden waar de woningnood het hoogst is, willen corporaties ook bouwen voor middeninkomens. Niet om met de markt te concurreren, maar júist om de huidige gaten tussen sociale huur en vrije markt op te vullen. Hierdoor sla je drie vliegen in één klap: Middeninkomens krijgen uitzicht op een woning.

Corporaties kunnen ervoor zorgen dat er meer menging ontstaat in wijken tussen mensen met lagere inkomens en middeninkomens. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Tot slot zijn gemengde bouwprojecten vaker haalbaar zowel financieel als op het vlak van leefbaarheid. 

Afschaffen verhuurderheffing Het ontbreekt ook aan financiële ruimte. Het onderzoek Opgaven en Middelen woningcorporaties laat zien dat corporaties 30 miljard euro tekort komen om aan de opgave te voldoen. Afschaffing of forse verlaging van de verhuurderheffing maakt investeringen mogelijk in betaalbare huur, middenhuur en betaalbare koop voor duizenden woningzoekenden. 

Daarnaast draagt het bij aan betere kwaliteit van bestaande woningen (renovatie, verduurzaming). Bovendien levert verdere verlaging of afschaffing van de verhuurderheffing tot 60.000 extra banen op, blijkt uit onderzoek van SEO. De voorgestelde stijging van de overdrachtsbelasting naar 8 procent raakt starters en middeninkomens hard, omdat het voor corporaties te duur wordt om betaalbare woningen (met terugkoopgarantie) te koop aan te bieden aan deze groepen. Aedes pleit daarom voor een uitzondering op de hogere overdrachtsbelasting. Rondetafelgesprek De problemen op de woningmarkt staan hoog op de agenda in politiek Den Haag en vandaar ook het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Data over de woningmarkt? 

Wenst u meer informatie tbv een nieuwe strategie, een transitie of automatiseringstraject ?

www.ddpro.nl Nederlandse website DataDrivenPro

www.datadrivenpro.nl Internationale proposition DataDrivenPro

Video

https://www.youtube.com/watch?v=w-EJBEE1Xak 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Software Ate The World, Now AI Is Eating Software

Robotic Process Automation hackathon